Απάντηση σε Ερώτηση Αλ.Αυλωνίτη για εποχικά εργαζόμενους 11.11.2020

Στις 31 Ιουλίου 2020  κατατέθηκε ερώτηση από 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τους Υπουργούς Εργασίας και Τουρισμού, με πρωτοβουλία του βουλευτή Κέρκυρας  Αλέξανδρου Αυλωνίτη, σχετικά με τα προβλήματα των εποχικά εργαζομένων στα τουριστικά γραφεία της Κέρκυρας.

Ο βουλευτής και ήδη Αναπληρωτής Τουρισμού της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως τα προβλήματα των εποχικά εργαζομένων στα τουριστικά γραφεία της Κέρκυρας είναι πολλαπλά και τείνουν να πάρουν εκρηκτικές διαστάσεις. Οι περισσότεροι εποχικά εργαζόμενοι στα τουριστικά γραφεία δεν καλύφθηκαν από την τρίμηνη επέκταση του επιδόματος ανεργίας ενώ ελάχιστοι επαναπροσλήφθηκαν από επιχειρήσεις σε τουριστικές περιοχές.

Ύστερα από την ερώτηση, μας απεστάλη η υπ’αριθμ. 1644/9-11-2020 Απάντηση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απάντηση ήταν μακροσκελής και γενικόλογη, καθώς αποτελούσε μια αντιγραφή των διάφορων νομικών πλαισίων που έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση  για την (δήθεν) στήριξη των εργαζομένων. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά ο Υπουργός στέκεται στα λόγια και όχι στις πράξεις, ενώ επιλέγει συνειδητά να παραβλέπει την πραγματικότητα, η οποία είναι πως οι εποχικά εργαζόμενοι βρίσκονται έκθετοι, χωρίς την απαιτούμενη προστασία και στήριξη από την Πολιτεία. Η αποφυγή του προβλήματος και η πολυσέλιδη καταγραφή νομικών πλαισίων δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσει από το πρόβλημα που είναι ένα : οι εποχικά εργαζόμενοι συνεχίζουν να έχουν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, τα όποια μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι ικανοποιητικά και ο χειμώνας προβλέπεται ζοφερός.

Κατόπιν τούτων, θα πρέπει να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια για την απάντηση που λάβαμε και να τονίσουμε στον κ.Υπουργό πως θα πρέπει να ληφθούν τολμηρές πρωτοβουλίες και  να αναθεωρηθεί μεγάλο μέρος των (δήθεν) μέτρων  στήριξης που έχουν ληφθεί για τους εποχικά εργαζόμενους. Ήδη έχουν κατατεθεί πλείστες προτάσεις, το μόνο που θα πρέπει να κάνει ο Υπουργός είναι να ανοίξει τα αυτιά του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης :

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού.

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 8688/31-7-2020 Ερώτηση

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, έχουν ληφθεί και υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι μέτρα:

Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ Η ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Με την με αριθμ. οικ. 23102/477/12-06-2020 (Β’ 2268) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά», προβλέφθηκαν τα εξής:

Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020: α) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, και β) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 που συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, ανά μήνα, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Σε περίπτωση ανάκλησης της αναστολής σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής. Εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε μη επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και

τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δε θαεπαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, με δικαίωμα υποχρεωτικήςεπαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46), την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79), σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που

είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020.

Για τα ανωτέρω μέτρα παρέχονται διευκρινίσεις στη με αριθμ. οικ. 25480/755/24-06-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 967Μ46ΜΤΛΚ-9Κ1) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επίσης, στην εν λόγω εγκύκλιο προβλέπεται στην περίπτωση Α) ii) δ) ότι: «…σε περίπτωση που επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού,

οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε αυτές καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από την οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης έως 30/09/2020. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία υποβολής των σχετικών μονομερών

υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της με αριθμ. οικ. 23102/477/12-06-2020 (Β’ 2268) Κ.Υ.Α.».

Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού- επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης προβλέπεται, βάσει του άρθρου 1 του Κεφ. Β’ της με αριθμ. οικ. 23102/477/12-06-2020 (Β’ 2268) ΚΥΑ, η χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης εφόσον ο εποχικά εργαζόμενος του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις,

β) επιδοτείται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (A’ 91) και έλαβε:

  1. τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό

διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή

  1. τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020.

Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος και καταβάλλεται μηνιαίως για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Για την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που η εργασιακή τους σχέση εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστολή λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, προβλέπεται η χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Πιο συγκεκριμένα:

α) Για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, με τη με αριθμ. οικ. 23102/477/12-06-2020 (Β’ 2268) ΚΥΑ προβλέφθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφ. Γ. «επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, για τον μήνα Ιούνιο 2020, δύνανται:

  1. i) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και
  2. ii) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου τουπροσωπικού τους, κατ’ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020». Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Γ. «Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, δύνανται: i) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ή και ii) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, κατ’ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες ανά μήνα, από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020».

β) Για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, με την αριθμ. οικ. 34236/860/1-9-2020 (Β’ 3770) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. οικ. 35955/923/10-9-2020 (Β’ 3873) όμοιά της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α΄148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. (Α΄157) και

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), προβλέφθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφ. Α.1. «Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Ιούλιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής».

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφ. Α.2 «επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών,

του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Παράρτημα της ΚΥΑ, δύνανται: α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων

εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους». γ) Για το μήνα Οκτώβριο 2020, με το άρθρο 19 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) προβλέφθηκε η δυνατότητα παράτασης του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων.

Αναλυτικότερα, στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι «Επιχειρήσεις-

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και

ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το

Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου

των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020».

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων

τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου προωθείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, που θα επεκτείνει το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Δ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Βάσει της αριθμ. οικ. 16073/287/22-04-2020 (Β 1547 με διόρθωση σφαλμάτων στο Β 1841) απόφασηςτων Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (Β 1863), οικ. 33272/816/19-8-2020 (Β 3472) και οικ. 39436/994/30- 9-2020 (Β 4270) όμοιές της, ειδικές κατηγορίες εργαζομένων είναι, υπό προϋποθέσεις, δυνητικοί δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€ ).

Μεταξύ των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών συγκαταλέγονται υπό προϋποθέσεις, ως δυνητικοί δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εργαζόμενοι σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες:

α) μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου οι οποίοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, και έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν.

1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019,

β) Οι μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας, που έλαβαν με βάση την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄91), όπως ισχύει, έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ανωτέρω αποζημίωσης είναι οι δυνητικά δικαιούχοι να μην έχουν λάβει ή να μη λάβουν:

α) την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στην αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β 1078) κοινή υπουργική απόφαση,

β) την οικονομική ενίσχυση του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α 85) όπως ισχύει,

γ) την οικονομική ενίσχυση – αποζημίωση ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4- 2020 (Β 1629) κυα.

Ε. ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Με το άρθρο 17 του ν. ν. 4722/2020 (Α’ 177) προβλέφθηκαν τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, oι  οποίοι υπάγονται στην περ. β της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91)».

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ.

α. Οικονομική Ενίσχυση για μακροχρόνια ανέργους.

Με την αριθμ. οικ.15687/282/2020 (Β’ 1468) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών με θέμα «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους», προβλέφθηκε η χορήγηση

από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που απέκτησε την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1/4/2019 και μετά και διατηρούσε την ιδιότητα αυτή μέχρι τη δημοσίευση της εν λόγω Κ.Υ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 75) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α΄86), η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως

απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2020, παρατάθηκε για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της. Η εν λόγω ρύθμιση επεκτάθηκε με κοινές υπουργικές αποφάσεις και για όσους δικαιούχους έληξε η ανωτέρω επιδότηση εντός του Μαϊου, του Ιουνίου, του Ιουλίου ή του Αυγούστου 2020 και δεν έχουν ήδη επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Από το Γραφείο Τύπου